RENOVASJON I ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG

Styret har startet opp arbeidet med å utrede hvilke muligheter vi har og hvilke løsninger vi kan velge i og kostnadene ved å gjøre om på vår nåværende avfallsløsning. Dette med bakgrunn i varsel vi har mottatt fra Oslo Kommune Renovasjonsetaten som gjengitt under:

RENOVASJON I ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG - FORHÅNDSVARSEL OM
AVVIKLING AV INNEBYGD CONTAINERLØSNING MED LUKETØMMING FOR
ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG (GNR. 112 BNR. 64)


Østre Lindeberg Borettslag har i dag en innebygd containerløsning med luketømming. Det vil si at beboerne kaster sitt kildesorterte avfall i sjakter i hver etasje, og avfallet samles i rom eller containere hvor det blir oppbevart til avfallet hentes av REN. Posene får svært hard medfart, og mange ødelegges helt eller delvis i fallet. Når avfallet så blir levert til kommunens sorteringsanlegg klarer ikke dette systemet å gjenkjenne avfallsposene for riktig etterbehandling. Selve anlegget tilgrises også av løst avfall, noe som medfører at det må brukes mer ressurser til rengjøring og vedlikehold av selve anlegget.


Slik renovasjonsløsningen er i dag, må REN bruke en liten spesialbil for å hente avfall hos dere. Denne bilen har liten lastekapasitet, og må totalt sett kjøre vesentlig lengre enn om det hadde vært mulig å benytte ordinær renovasjonsbil. Løsningen er derfor lite miljøvennlig, lite effektiv og mer kostbar enn andre renovasjonsløsninger.

I Oslo er det lovpålagt renovasjon for husholdninger, jf. Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, forurensningsloven § 30 og forskrift 15. februar 2013 nr. 165 om renovasjon av husholdningsavfall, Oslo kommune (renovasjonsforskriften). Det fremkommer av renovasjonsforskriften § 2-5, første ledd at:
«Innsamlingsløsningen hos abonnenten skal til enhver tid være tilpasset kommunens avfallsordning».

Den løsningen Østre Lindeberg Borettslag har i dag anses ikke å tilfredsstille dette kravet. REN har derfor besluttet å avvikle tilbudet om renovasjon med innebygd containerløsning. Det innebærer at det må foretas endringer i dagens renovasjonsløsning hos dere.